Industridemontering – Vi bränner inga broar

Professionell demontering kräver noga planering, riskbedömning och ett brett miljökunnande. Vi har utfört industridemonteringar i 65 år och blev landets första miljöcertifierade rivningsentreprenör.

Vår inriktning är demonteringsuppdrag som i huvudsak genererar järn- och metallskrot till vår återvinningsverksamhet. Det kan handla om nedläggning av hela anläggningar, selektiv skrotning inne i processindustrier, broskrotningar, pannrivningar, skrotning av järnvägslinjer etc. 

Vi värnar om säkerheten i första hand och att arbetet sker på ett miljöriktigt sätt. Vår ambition är att återföra uttjänat byggmaterial och avfall från rivningar till återanvändning eller återvinning. Farligt avfall måste identifieras och omhändertas på ett säkert och rationellt sätt.

Vi har utfört många både komplicerade och tunga industridemonteringar genom åren och glädjande nog kan vi konstatera att många beställare kommer tillbaka och ger oss förnyat förtroende. Att bygga upp ett gott rykte tar lång tid. Då handlar det om att inte bränna några broar.

 Referensobjekt

 

 
VÄRÖ BRUK
Järnmalmer utförde under sommaren 2016 ett omfattande rivningsarbete på Värö Bruk utanför Värö på uppdrag av Valmet. Uppdraget innebar selektiv rivning av fiberlinjen i massafabriken på pappersbruket som ägs av Södra Cell. Järnmalmer som arbetade tätt ihop med Mimab och Prevent Bevakning hade inom ramen för uppdraget ca 100 yrkesarbetare, maskiner, truckar och lastbilar igång dygnet runt under tre intensiva dygn. Arbetet som sträckte sig över totalt 30 dygn var stundtals mycket resurskrävande och tidspressat. Entreprenaden färdigställdes inom tidsramen och enligt en utökad färdigställandeplan.
nm
 
   
ZÜBLIN SCANDINAVIA
Järnmalmer har på uppdrag av Züblin Scandinavia varit med och demonterat en linkran på Marieholmsgatan i Göteborg tillsammans med kranföretaget Havator. Arbetet var ett i raden av förberedelser inför byggnationen av den nya älvförbindelsen som nu tar form. Tunneln som i huvudsak byggs som en sänktunnel blir totalt 500 meter lång och kommer framför allt att avlasta den hårt belastade Tingstadstunneln. Totalt kommer ca 10.000 ton armering och ca 13.000 ton stål i temporära konstruktioner att användas för att färdigställa tunneln som kostar ca SEK 1,5 miljarder. Züblin Scandinavia beräknar att tunneln ska stå färdig 2020.
   

GÖTEBORG ENERGI
Rivning av komplett byggnad bestående av verkstad och kontor på Rosenlundsverket i Göteborg på uppdrag av Göteborg Energi. Entreprenaden som även omfattade marksanering och invändig selektiv rivning inne på Rosenlundsverket. Avfallshanteringen omfattade ca 3.000 ton järn- och metallskrot, tegel, betong etc.

   

VATTENFALL
Ringhals som huvudsakligen ägs av energikoncernen Vattenfall gav Järnmalmer i uppdrag att skrota en ca 240 ton generatorstator inne på Ringhals industriområde i Väröbacka. Totalt finns åtta stycken generatorstatorer i drift på Ringhals, två till varje reaktor. Den samlade effekten motsvarar det totala energibehovet för en stad som Göteborg.
Den här typen av uppdrag får ses som en bekräftelse på att Järnmalmer lever upp till de högt ställda krav kärnkraftsindustrin ställer, särskilt med tanke på Vattenfalls starka miljöprofil och uttalade krav på arbetssäkerhet.

   

GREEN CARGO och MOTORTRANSPORT
Ett 50-tal järnvägsvagnar i Göteborg och Borlänge skrotades på uppdrag av Green Cargo och Motortransport.

RINGHALS
Järnmalmer fick av Vattenfall uppdrag att demontera och omhänderta ett stort antal uttjänta icke-radioaktiva komponenter på Ringhals i Väröbacka. Totalt innefattade entreprenaden utskrotning av ca 1600 ton komplexa konstruktioner i huvudsak ångturbiner, mellanöverhettare och komponenter i generatordelen. Arbetets omfattning och svårighetsgrad får ses som en bekräftelse på att Järnmalmer lever upp till de högt ställda krav som kärnkraftsindustrin ställer, särskilt med tanke på Vattenfalls starka miljöprofil och uttalade krav på arbetssäkerhet.

 
 
GÖTEBORG ENERGI
Denomntering av rökgasrör vid Göteborg Energi AB:s Rosenlundsanläggning.